معرفی

سطح های باشگاه مشتریان

توجه داشته باشید، ارتقای شما به سطح بالاتر در باشگاه مشتریان بر مبنای سکه های دریافتی شما می باشد، به عبارتی شما می توانید علاوه بر خرج کردن سکه های خود برای دریافت تخفیف، به سطوح بالاتر باشگاه مشتریان کتابستان صعود کنید و جوایزی که در زیر مشخص شده است را دریافت کنید.

  • سطح فعلی شما:
    لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود

  • لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود
سطح 1

این سطح، سطح آغازین شما در باشگاه مشتریان کتابستان می باشد.

سطح 1

سطح 2

با کسب 200 سکه به سطح 2 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 50 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 2

سطح 3

با کسب 500 سکه به سطح 3 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 100 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 4

با کسب 1000 سکه به سطح 4 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 200 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 5

با کسب 2000 سکه به سطح 5 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 300 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 6

با کسب 3000 سکه به سطح 6 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 400 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 7

با کسب 5000 سکه به سطح 5 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و یک کارت اعتبار خرید 100,000 تومانی به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 8

با کسب 6500 سکه به سطح 8 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 600 سکه  نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 9

با کسب 8000 سکه به سطح 9 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 800 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

سطح 10

با کسب 10000 سکه به سطح 10 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و یک کد تخفیف 50 درصدی به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.